خبر آزاد سازی خرمشهر از رادیو توسط شهید آوینی، شنوندگان عزیز، توجه بفرمایید: خونین شهر، شهر خون آزاد شد، در چنین روزی خرمشهر پس از ۵۷۸ روز اِشغال در روز سوم خرداد سال ۱۳۶۱ خورشیدی آزاد شد. در جریان آزادسازی خرمشهر حدود ۱۶ هزار نیروی عراقی کشته و زخمی شدند و همچنین ۱۹ هزار نفر نیروی عراقی به اسارت نیروهای ایرانی درآمدند. ایران در جریان عملیات ۲۶ روزه بیت‌المقدس که به آزادی خرمشهر انجامید ۶٬۰۰۰ شهید (۴٬۴۶۰ شهید سپاه و ۱٬۰۸۶ شهید ارتش) و ۲۴ هزار مجروح داد. خبر آزادسازی خرمشهر باعث خوشحالی مردم ایران شد و مردم این شادی را با ریختن به خیابان‌ها جشن گرفتند.

اخبار را از دانشگاه دنبال می کردم، آن زمان در سان فرانسیکو بودم، سعی کردم برگردم ایران اما در وابستگی ایران در سفارت الجزایر حتی حاضر به گوش کردن صحبت هایم نشدند چرا که مدرک ایرانی نداشتم.

هنوز دلم از این جریان گرفته است، حتی آموزش نظامی نیز دیده بودم، آماده ی خون دادن بودم، اما انگاری قسمت نبود. . .

یاد همه آنهایی که خون دادند برای ایران بخیر.