این هم گروهی از ایرانیان که باید از بردن اسکار دوم توسط فرهادی و نطق او در مورد سیاستهای ترامپ خوشحال باشند.