به نظر می آید که خسرو فروهر هم از دست بچه کوچولو خسته شده (دقیقه 29).