عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۷ مهر ۱۳۹۱

چند بار تا کنون در" افکارتان" و بر" زبانتان" مخالفان خود را(چه از نظر سیاسی چه در روابط انسانی‌ و اجتماعی )اعدام کرده‌اید و یا به گونه‌ای کسی‌ را کشته اید؟


جواب

آیا در صورت امکان ،به ‌دیدار اعدام مجرمین خواهید رفت؟


جواب

از موفقیت یک هموطن ایرانی .......


جواب

بیشتر