عمومی

دنبال کن


عضو از ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

presspersia.com: پخش رایگان ویاگرا توسط نیروهای بسیج جهت افزایش جمعیت

persspersia.com: شیطان استعفا داد

persspersia.com: بازگشت یک فتنه گر :طنز

persspersia.com: کریمه آزاد شد ، روح امام شاد شد

presspersia.com: انصراف مقام معظم رهبری و فرزندان‌شان از دریافت یارانه

persspersia.com: بیانیه اطلاعات سپاه در مورد وقایع بند ٣٥٠ اوین :طنز

persspersia.com: صل الا محمد هری پاتر خوش آمد+طنز

presspersia.com: شرایط جدید ورود هیئتها ی اروپایی به ایران :طنز

بیشتر