وقتی کلیپ رقص و آواز در بازار رشت منتشر شد، مورد استقبال کاربران فضای مجازی قرار گرفت. وقتی حکومت با خالقان آن پایکوبی برخورد کرد، ابتدا شاهد واکنش توام با خشم و عصبانیت کاربران بودیم اما به سرعت این خشم به تکثیرِ پایکوبی بدل شد. چرا که مردم به بداهت دریافته‌اند چگونه دشمن‌شان را عصبانی و سپس کلافه کنند.

خیزشی به وسعت زندگی