آقا شما دارید کسی را از کار میندازید که، ببخشید با کمال تواضع عرض میکنم، یک ساعت نفس کشیدنش برابر شش ماه زندگی هر کدام از شماهاست.

سخنان ضد زن محسن نامجو در مورد تعرض جنسی