اگر تا 13 آبان همچنان با بدعهدی آمریکا مواجه بودیم، برجام را به آتش بکشیم چرا که به گفته مقام معظم رهبری برجام از سوی آمریکا پاره شده است و ما باید آن را به آتش بکشیم و بهترین زمان روز مبارزه با استکبار جهانی است.

منبع