برای کشفِ اقیانوس های جدید باید جرات ترکِ ساحل را داشت، این دنیا، دنیای تغییر است نه تقدیر!