زنجیره انسانی برای اعتراض به عدم رسیدگی به محوطه باستانی شهر یئری در مشگین‌شهر اردبیل

شهریئری با قدمت هفت هزار ساله طی چند سال اخیر به دلیل دستکاری‌های غیر اصولی در حال تخریب است.