"در میدان بهارستان مجسمه دیو مهیب قلدری به زمین می افتد"