حزب تودۀ ایران فرا رسیدن سال  ۲۰۱۶ میلادی را به همۀ هم میهنان مسیحی، ارمنی و آسوری تبریک می گوید و امیداور است سال ۲۰۱۶ سالی سرشار از موفقیت و پیروزی برای مبارزه مردم میهن ما در پیکار بر ضد رژیم استبدادی و ضد مردمی حاکم باشد.