از عکس‌هایِ آنتوان سریوگین، سالهایِ ۱۲۵۰-(دوران قاجار)