ماهنامه تخصصی نقد سینما با پرونده‌ای درباره‌ «سینمای ترور»