هر چند عده ای از ایرانیان بر سر نمادهای حلال یا منحوس بر پرچمهای هوا کرده در حمایت از تیم ملی دعوا داشتند، این اسرائیلیونِ هوادار ایران، که برخی ایرانی تبار نیز نیستند، مسئله ای با هوا کردن نماد جمهوری اسلامی در تل آویو نداشته اند.