جان استوارت، خبرنگار معروف آمریکایی سر صحنه فیلم «گلاب» درباره جنبش سبز ایران. بخش هایی از این فیلم در اردن در حال تهیه است.

Link:

http://www.huffingtonpost.com/2013/08/28/jon-stewart-in-jordan-hanging-with-locals-photos_n_3831502.html