هَمَه ی فَصلُن دُنیا ، کاشکَه وا بَهار شَبودَه بی خیالی ، دِل راحت ، کاشکَه بی شُمار شَبودَه . دِل تنگِ آدَمیَّت شُنَگُ وا ایهَمَه غم اَگَرَم غمی نَهَستَه ، دِل شُنادادَه بِی آدم .