دختر خوب بابا
آخرش بچستو کون بالاش
پوشکو بوس باباش
حتی دکتری بگیری توی دالاس
همه چی زورچپونه
ما میگیم بمونی خونه خوبه
آفتاب و مهتابم نبیننت
آخه وحشی میشیم وقتی پات بیرونه
ساکت هیس
میگن این دختر سلیطس هیس
جنسته تو نازکه از شیشس کی
تا تو وا ندی روت میکنه تیز
میدونم صلاحتو
عقل من یشتر از سواد تو
زن نگو بلا بگو
معروفین به مکر اجدادتون
شما احساسی میبینین اطرافتون
و ما منطقی قاتل و سلاختون
پس بزا قلدری کنم
ناموسم کج بره ترمز میبرم
مردونگی یعنی قدرت و پول
یعنی نسلمو کش بدم مفت خوری کنن
هی میگی برابریم
سربازی ما میریم جنگ آوریم
مهریه رو نگیرین ازمون
ولی اجازت دست ماست هرجا نری

 

باید بگی چشم چشم
زیاد توو چشم باشی میگن هرزس
اگه خفه شی بت میگم احسنت
مردا جنسشون خرابه هفت خط
اینو بچگیم گف حاجی دست کج
بزا لپ کلام بگم مخلص
خیلی دوست دارم بم بگی مردم

بگو چشم عباس آقا
چشم چشم عباس آقا
بگو چشم عباس آقا
چشم چشم عباس آقا

تیکه کلاممه ایکوئالیسم
ولی زن عقلش انداره این گوها نیست
بهشت زیر پاتون میشه فرش پهن
اگه مادری شغل باشه چند قرن
ماها دستمالی نیست توی مراممون
ولی کیر تو فمنیسم و حق بر تن
سهمتو نمیدم بت؟
باید خوشگلیت چشمامو بگیرتش
فقط دوست داریم هیکله جنیفری
مرجع صفحه خانومای قری مری
اخلاق بانوی دو عالم فاطمه دخت
عشوه اندازه چشمای لیدی مرلین
جایی نری بشین
من فرق دارم با اینا عقیده ای
درار لباستو مگه عتیقه ای
میدم آزادی رو بهت سلیقه ای!
ولی حدو بدون چون یه ضعیفه ای

بگو چشم عباس آقا
چشم چشم عباس آقا
بگو چشم عباس آقا
چشم چشم عباس آقا

هر جارو میبینی عباس آقا
در حال نصیحت بحث با ماست
اینستا و توییتر دست آقا
اصن فکت و تاریخ به یه پشم آقاس
توهم زده دنیا رو شصت لاپاشه
نمیخواد که داناشه
سخته بگی به قدرت خداحافظ
نمیخواد با ما همصدا باشه
نترس جای تو تنگ نمیشه زبل خان
به عمر زمین قانونا خوب بهت ساخت
بگو من سلیطم دریدم به اینم
عروسک میخوای؟ پارچه ایشو خریدم
میری راحت اون ته یجا قعر تاریخ
هنوزم اگه سر توو ماتحت مایی
دیگه نسلتون ته رو به انقراضه
فاک بهتون با یه چشم با ریتم

بگو چشم عباس آقا
چشم چشم عباس آقا
بگو چشم عباس آقا
چشم چشم عباس آقا