لیبرال دموکراسی:

ایرانیان که تا چند سال پیش فقط می‌دانستند چه نوع جامعه و نظامی را نمی‌خواهند، اکنون می‌دانند چه نوع جامعه و نظامی را می‌خواهند.

برو به آدرس