بانگ:

یک. دختر اصفهان

(پس از شنیدن خبر اسیدپاشی به زنان اصفهان)

دختر اصفهان! دوستت دارم

بخاطر جسارتِ زیبایت.

اگر باید چادر سر کنی

می گذاری تا روی شانه ات فروبلغزد.

اگر باید روسری به سر اندازی

می گذاری تا فرق سرت پس نشیند.

آن کس که باید رو بگیرد

مردکِ بیماری‌ست

که امروز ریش و دستار گذاشته

تا ناتوانیش را بپوشاند.

اگر از آسمان اسید ببارد

یا از زمین خون بجوشد

دختر اصفهان!

چهره‌ی زیبایت را مپوشان

دست دلدارت را بگیر

از کنار رودخانه‌ی بی‌آب بگذر

و با آن لهجه‌ی شیرینت

از دوست داشتن بگو.

بیستم اکتبر دوهزار‌و‌چهارده

برو به آدرس