لیبرال دموکراسی:

اعراب چون قبل از اسلام تاریخ نداشتند و ملت نبودند اسلام برای آن‌ها هم‌مذهب شد و هم ملیت (هویت)، اما ایرانیان قبل از اسلام گذشته طولانی را پشت سر گذاشته بودند

برو به آدرس