لیبرال دموکراسی:

عوامل مهمی در پیروزی تازیان بودند،امّا این ادعا که «ایرانیان اسلام را با آغوش باز پذیرفتند» نه‌تنها با اسناد تاریخی مغایر است بلکه این اسناد نشان می‌دهند که خودِ تازیانِ مهاجم نیز چندان رغبتی به «ترویج اسلام» نداشتند.

برو به آدرس