لیبرال دموکراسی:

سخن اندیشه در ایران دوران معاصر، حرفی ناگفته است و اندیشمندان ایرانی که در آشنایی با ذهنیت مدرنیته به ابراز نظرات و اظهار افکار پرداخته و چهره تازه‌ای از فرهنگ ایرانی را به نمایش گذاشته‌اند، با کمترین موارد از دیدگاه تاریخ‌نگاری اندیشه و اندیشه‌شناسی تاریخی، به سنجش و آزمون معرفتی و تاریخی گذشته شده‌اند؛ سیطره سخن مدرنیته در ایران دویست سال گذشته- از جنگ‌های ایران و روسیه تا زمانه حاضر- با قوت و ضعف، موفقیت و شکست، راست‌اندیشی و چپ‌گرایی، سیاست‌بازی و ایدئولوژی‌گرایی، آن‌چنان‌که بایدوشاید نهادینه نشده و رسوبات دنیای قدیم در ذهن و زبان ایرانیان، بنیان‌های فکری و بنیادهای فرهنگی دنیای جدید را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.

برو به آدرس