رجانیوز :

 تظاهر کنندگان با سردادن شعارهایی از جمله : "الله اکبر"; "ای رهبر آزاده حمایت " ;" ما پیروان رهبریم از حقمون نمیگذریم" ;"امنیت سرمایه حق مسلم ماست"; " کاسپین دزدی کرده بانک مرکزی حمایت کرده" ;"مفسد اقتصادی اعدام باید گردد" ;"مدیران بی لیاقت اخراج باید گردند" خواهان پایان دادن این سناریوی تهدید امنیت سرمایه های مردم از سوی بانک مرکزی و بازپس گیری سریع سرمایه های به غارت رفته خود و از طرفی محاکمه تمامی مسببین و دست های پشت پرده این جنایت مالی در حق خود و نیز آنهایی که اعتماد عمومی در کشوررا هدف قرار داده اند شدند.

برو به آدرس