روشنگر نسل سوخته:

از آنجا که همگان به دلیل کم سوادی وترس حاضر به مناظره با استاد ما مشیری نمی شوند و حتا حسرت نه گفتن را به دل استاد گرانقدر ما گذاشتند  و اصلن تحویل نگرفتند ، مجری ما آقای آتش افروزنده با بیت امام نقی تماس گرفت و ایشان به کوری چشم استبدادیون سابق و حاضر پذیرفتند با استاد مشیری مناظره کند.

برو به آدرس