کافه اکسپرس :

ایرانیان خارج از کشور چون بطور روزمره با قوانین و مقررات و مناسبات اجتماعی در ایران سروکار ندارند، برای تغییر و دموکراسی در ایران نیز عجله‌ای ندارند. زندگی آنان در کشورهایی می‌گذرد که عمدتا قوانین لیبرال و سکولاری دارند، سطح قابل قبولی از آزادی موجه و قانونی دارند، و همین طور رشد اقتصادی مناسبی دارند. پس طبیعی است که نگاه آنان به دموکراسی در ایران، به عنوان یک ضرورت عاجل، با نگاه کسی که روزوشب با شرایط درون ایران زندگی می‌کند و سرنوشتش، خیلی جدی، در دست یک نظام مذهبی و فاسد قراردارد، یکی نیست.

برو به آدرس