"دیروز، دوستی عزیز که کارش مانیتورینگ شبکه‌های جمهوری اسلامی است، خبر داد که در میزگرد زندۀ شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی، علیرضا زاکانی از «نیک آهنگ کوثر» نام برده و به مساله تلاش برای افزایش تحریم‌ها از سوی فرزند یکی از مقام‌های ارشد نظام در گذشته و از داخل اشاره کرده است. صادق خرازی هم از سوی دیگر تلاش کرده منبع را زیر سوال ببرد، اما زاکانی با تاکید روی انتشار نوارها از سوی نیک آهنگ کوثر و انتشار اسنادی دیگر، بر درست بودن این مساله صحه گذاشته است." ویدیو در اینجا.

به مقالۀ کوثر سری بزنید و از زبان خود او با ماجرا منجمله تماسهای " فرزند یکی از مقام‌های ارشد نظام" که همان مهدی هاشمی رفسنجانی پسر کوچک هاشمی رفسنجانی باشد  آشنا شوید.

غرض از نوشتن این چند سطر یاد آوری فساد نهادینه در نظام اصلاح ناپذیر فاشیست های اسلامیست "اصلاح طلب" و غیرۀ ایرانی کُش و ایران ویران کُن نمیباشد که  دیگر اظهر من الشمس شده و آنکه نداند یا خود را به نادانی زده یا علاقه ای به دانستن ندارد.

هدف یادآوری این نکته میباشد که بدلیل ریخته شدن قبح فساد و جنایت توسط حضرات؛ حاکمان بر ایران در آلت فعل قرار دادن دیگران در راسۀ دعواهای میان جناحی خود بر سر قدرت و ثروت بیشتر بسیار ماهرند و ابایی هم ندارند که اگر اطلاعاتی درز کند.

به عبارت دیگر؛ افعی های هفت خطی هستند که در هر گونه مراوده با آنان باید بسیار بسیار هوشیارانه عمل کرد. عباس یزدانپناه یزدی،  مباشر مهدی هاشمی رفسنجانی، یکی از قربانیان دعواهای حضرات است.  

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک

 

به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.