واژه "نامرد" را آدمهای احمق و عقب افتاده و زن ستیز بکار میبرند. بجای آن واژه "نامردم" را بکار ببرید. مقاومت در برابر حرف حساب هم حماقت بیشتر شما را میرساند.