واشنگتن برج یادبود (جورج)  واشنگتن را دارد، پاریس، برج ایفل و  تهران برج شهیاد.

کشورها نمادهای گوناگون دیگری هم دارند، مثلاً در آمریکا نماد پشت کردن به مردم و همکاری با دشمن خونی آنان شخصی است بنام بندیکت آرنولد.

بنا بر انبوه اسناد؛ مدارک و شواهد زنده،  در بر سر کار آوردن و تداوم نظام کنونی ایران نقش چپولان  انکار ناپذیر است. نا گفته پیداست چپول با چپ اومانیست نباید اشتباه گرفته شود. 

شک ندارم روزی خواهد رسید، و آنروز اصلاً دور نیست، که پس از رهایی ایران و ایرانی، فرخ نگهدار نماد همدستی چپولان با نظام ایرانی کُش و ایران ویران کُن شود.

تا آنروز، خدا نگهدار؛ فرخ نگهدار

 "تنها حقیقت است که رهایی می بخشد"

 

تبریک

پ.ن. مانند بسیاری دیگر،  پیشتر بارها در باره فرخ نگهدار مطالبی تقدیم شده، آخرین در اینجا.  به اینجا و  اینحا هم سرکی بکشید.