پدر پدران
       بیست‌و‌یک شعر برای پدرم

هفده.

مرگ در دريا

مجید نفیسی

 

نيای من ابوتراب
پدرِ خاك بود
اما به آب پيوست
و پاره‌ای از دريا شد.

آخرين سفرش به مكه بود.
در بازگشت به كشتی نشست
تا خود را به بوشهر برساند
اما در راه، بيمار شد.
جاشوان، تن تبدارش را
رو به آسمان گذاشتند
و چشمانش برای آخرين بار
ستاره‌ای را دنبال كرد
كه راهِ خانه را می‌نمود.

آنگاه مردی بر او نماز گذاشت
جاشوان پيكرش را
به خيزابه‌ها سپردند،
ماهيانِ آبهای گرم
به گرِدَش حلقه زدند
و همراهش كتابهای او را
به خانه بازگرداند.

من در كتابخانه‌ی پدرم
كتابی از پدربزرگش ديده‌ام
با جلد سياه چرمين
در "جبر و اختيار"
و با خود انديشيده‌ام:
اگر از راهِ ريگ بازگشته بود
شايد به خاك می‌پيوست.

نوزده ژوئيه دوهزار‌و‌سیزده

 

اشعار

۱- شمشیر در حوضخانه، ۲- در تمسکال چال، ۳- گوش‌بند‌های سرخ، ۴- سه هدیه، ۵- فراموشی، ۶- آن سبیلِ هیتلری، ۷- باده‌ی باغبادران، ۸- شب، ۹- دیدار ماه، ۱۰- راز، ۱۱- گلسرخی برای پدرم،  ۱۲- مرغ جان پدر، ۱۳- به نام پدر، ۱۴- فانوس خیال، ۱۵- قرآن خانوادگی، ۱۶- دیدار خمینی، ۱۷- مرگ در دريا، ۱۸- زخم معده، ۱۹- کلاه در باد، ۲۰- زبانهای پدرم، ۲۱- سرو ابرکوه

 

The Father of Fathers
Twenty-One Poems for My Father


Seventeen.

Death in the Sea

By Majid Naficy

 

My ancestor, Abu-Torab*
Was the father of earth
But he joined the water
And became part of the sea.

His last trip was to Mecca.
On return, he took a ship
To carry himself to Bushehr
But then became sick.
The sailors laid his feverish body
Toward the sky.
And for the last time
His eyes followed the star
Showing him the way home.

Then a man prayed for him,
The sailors surrendered his body to waves,
The fish of warm waters
Circled around him
And his co-traveler brought
His books back home.

In the library of my father
I’ve seen a book by his grandfather
With a black leather jacket
On “Free Will and Determinism”
And thought to myself
If he had returned from the desert
Perhaps he would have joined the earth.

July 19, 2013

* This name literally means “the father of the earth” in Arabic.

Poems

1: Sword at the Ablution Pool, 2:  In Temescal Canyon, 3: Red earmuffs, 4: Three Gifts, 5:  Forgetfulness, 6: That Hitler Moustache, 7: Baghbaderan Wine, 8: The Night, 9: Visiting the Moon, 10: Secret, 11:  A Red Rose for My Father, 12: The Soul Bird of Father, 13: In the Name of Father, 14: Magic Lantern, 15: The Family Koran, 16: Khomeini's Visit, 17: Death in the Sea, 18: Stomach Ulcer, 19: Hat in the Wind, 20: Languages of My Father, 21: The Cypress of Abarkuh