سعید نفیسی (۱۹۵۴-۱۹۸۲)

 

        پدر پدران
        بیست‌و‌یک شعر برای پدرم

چهار. 

سه هدیه

مجید نفیسی


یک روز پدرم ما را صدا کرد
و گفت: "برایتان سه هدیه دارم:
یک قلب سرخ، یک ساعت شنی
و ........" خدایا
آن دیگری را به یاد نمی‌آورم.

مهدی قلب را برداشت
دو نیمه‌ی آن را گشود
و بر تارهای لرزان آن دست کشید.

من ساعت شنی را برداشتم
و همراه با شنهای سفید آن
از نیمه‌ای به نیمه‌ی دیگر لغزیدم
و از خود پرسیدم:
"در سه دقیقه چه می‌توان کرد؟"

و سعید
در ده‌سالگی به پاریس رفت
تا قلبش را عمل کند
و در بیست‌و‌نه‌سالگی در تهران
تیرباران شد.

او را به یاد می‌آورم
که لپهایی گلی داشت
و دستهایی نیرومند.

چهارم مارس هزار‌و‌نهصد‌و‌نود‌و‌چهار

 

اشعار

۱- شمشیر در حوضخانه، ۲- در تمسکال چال، ۳- گوش‌بند‌های سرخ، ۴- سه هدیه، ۵- فراموشی، ۶- آن سبیلِ هیتلری، ۷- باده‌ی باغبادران، ۸- شب، ۹- دیدار ماه، ۱۰- راز، ۱۱- گلسرخی برای پدرم،  ۱۲- مرغ جان پدر، ۱۳- به نام پدر، ۱۴- فانوس خیال، ۱۵- قرآن خانوادگی، ۱۶- دیدار خمینی، ۱۷- مرگ در دريا، ۱۸- زخم معده، ۱۹- کلاه در باد، ۲۰- زبانهای پدرم، ۲۱- سرو ابرکوه

 

 

The Father of Fathers
        Twenty-One Poems for My Father


Four.

Three Gifts

by
Majid Naficy


One day my father called us and said:
“I have three gifts for you:
A red heart, an hourglass, and...”
Oh God, I don't remember the other one.

Mehdy took the heart
Opened its two halves
And touched their trembling strings.

I took the hourglass
And along its white sands
I fell from one half to the other
Asking myself:
“What can be done in three minutes?”

And Sa’id
At age ten went to Paris
For heart surgery
And at age twenty-nine
He was executed in Tehran.

I remember him.
He had red cheeks
And strong hands.

March 4, 1994

Poems

1: Sword at the Ablution Pool, 2:  In Temescal Canyon, 3: Red earmuffs, 4: Three Gifts, 5:  Forgetfulness, 6: That Hitler Moustache, 7: Baghbaderan Wine, 8: The Night, 9: Visiting the Moon, 10: Secret, 11:  A Red Rose for My Father, 12: The Soul Bird of Father, 13: In the Name of Father, 14: Magic Lantern, 15: The Family Koran, 16: Khomeini's Visit, 17: Death in the Sea, 18: Stomach Ulcer, 19: Hat in the Wind, 20: Languages of My Father, 21: The Cypress of Abarkuh