عشق آمریکایی من
       سی‌و‌دو شعر برای وندی

شانزده. 

فصل چيدن تمشكها

مجید نفیسی

 

بار ديگر به آبشار می‌رويم
تا تو تمشك بچينی
و دانه‌دانه به دهان من بگذاری.
من تمشكهای سرخ و سياه را
به يك اندازه دوست دارم
چونان بوسه‌های تو:
رسيده و نارسيده.

راهی كه به آبشار می‌رسد
از بيشه‌ها و جويبارهای بسيار ميگذرد.
ما دست يكديگر را گرفته‌ايم
و با اندوه
به شاخه‌ای زخمی گوش می دهيم
كه در باد ناله مي‌كند.

شتاب كن
شتاب كن دلدار من
كه فصل چيدن تمشكها
تند در گذر است.

        سه سپتامبر دوهزار‌و‌سیزده

اشعار: ۱. روی پل ۲: کاش آب بیاید ۳. سبدهای خالی ۴. قهوه‌جوش ۵. دل بی‌قرار ۶. رختشویی ۷. گل کاغذی ۸. حقیقت ساده ۹. پرنده‌ی فارسی‌خوان ۱۰. باغبان ۱۱. سروهای گمشده ۱۲. دیدار از دیوار ۱۳. آیا عشق جامی از هورمونها‌ست؟ ۱۴. روز استقلال ۱۵. ای درد ۱۶. فصل چیدن تمشكها ۱۷. چه كسی رشک‌انگیزتر است؟ ۱۸. تماشای بیسبال ۱۹. شبی در کالیستوگا ۲۰. خوابِ "ماجرای نیمروز" ۲۱. برای ابدیت شعر نمی‌گویم ۲۲. رد‌پاهای ما در مائوئی ۲۳. از خلیج تا خیزابها ۲۴. قربانگاه شعر ۲۵. دوبلین ۲۶. تماشاي برف با وندی ۲۷. ساندویچِ جورج حبش ۲۸. آمیزه‌ی بامدادی ۲۹. سکته ۳۰. كبوتر مست ۳۱. عاشق یا فارغ؟ ۳۲. سالگرد در رم

 

My American Love
        Thirty-Two Poems for Wendy


Sixteen.
The Season of Picking Raspberries

by
Majid Naficy


We hike to our waterfall again
So that you can pick raspberries
And put them in my mouth, one by one.
I like red and black raspberries equally
The same as your kisses, ripe and unripe.

The path that leads to the waterfall
Passes many creeks and groves.
We are holding hands
Listening in sorrow to a wounded branch,
Moaning in the wind.

Hurry up
Hurry up my heart-holder!
The season of picking raspberries
Is quickly passing by.

September 3, 2013 

POEMS: 1. On the Bridge, 2. I Hope the Water Returns, 3. Empty Baskets 4. Coffee Maker 5. Anxious Heart 6. Washing 7. Bougainvillea 8. Simple Truth 9. Persian-Singing Bird 10. The Gardener 11. Lost Cypresses 12. Visiting the Wall 13. Is Love a Glass of Hormones? 14. Independence Day 15:  Oh, Pain 16. The Season of Picking Raspberries 17. Who Is More Envied? 18. Watching Baseball 19. A Night in Calistoga 20. Dreaming “High Noon" 21. I Do Not Write Poetry for Eternity 22. Our Footprints in Maui 23. Bay to Breakers 24. The Altar of Poetry 25. Dublin 26. Watching the Snow with Wendy 27. George Habash Sandwich 28. Morning Blend 29. Stroke 30. Mating Dove 31. In or Out of Love? 32.  Anniversary in Rome