من که فرقی بین اون کسانی که قبل از انقلاب ۵۷ شعار "بحث باشه واسه بعد از انقلاب" میدادند با اینایی که هر روز دارن بدون عرضه یه جو آلترناتیو, اینجا تبلیغ براندازی جمهوری اسلامی رو میکنن نمیبینم. عین همون حزب اللهی ها هم تا یه چیزی میگی برچسب نوکر رژیم و صد تا فحش دیگه نثارت میکنن, پنداری از یه قرمساق دیگه ای مثه خمینی مجوز اکسکلوسیو مخالفت با رژیم رو گرفتن! تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت داشتن!!!......حالا هی بپرس که آقا گارانتیت چیه که ایران لیبی نمیشه, ایران عراق نمیشه. این ایده که اوضاع از این بدتر نمیشه رو از کدوم قبرستونی آوردی؟ ایران تیکه پاره نمیشه رو از کدوم عطاری خریدی! بچشم میبینی که از وقتی برجام امضا شد و تحریمها برداشته شد, اعتراضات مردمی چندین برابر شد, باز شعار تحریم های سختر از نوع مریخ یا اورانوس رو میدی. مگه مغز خر خوردی؟  ای بابا, ول کن حوصله داری....