تنهایی..

همه ی سهم من بود

از شبنم های عشق

بی تو

تنهاییم را

در کوچه های سکوت قدم میزنم

بی بغض و بی گریه اما ..

همه ی بغض هایم را

گریه هایم را

در نگاهت جا گذاشتم

آه....چقدر دلم تنگ است

برای یک فصل گریه کردن

و یک پاییز پر از بغض...

amoo darvish