کلیۀ حقوق همۀ عکسهای این آلبوم به آقای امید اخوان تعلق دارد. منبع: صفحۀ ایران از درون لنز من، عکسهای امید اخوان، در فیس بوک.

 

Copyright (c) 2014 Omid Akhavan (www.omidphotography.com). All rights reserved.

نمایش گالری در اندازه بزرگ