ایکوم ایران

فیلم کمیاب از مراسم افتتاح راه آهن سراسری ایران در سال ۱۳۱۷در ۴ شهریور ۱۳۱۷ ساخت راه آهن سراسری ایران در ایستگاه فوزیه (سمیه فعلی) از شمال و جنوب به اتمام رسید. در این روز مراسمی با حضور مقامات دربار در ایستگاه برگزار شد. راه آهن سراسری ایران ۸۳ سال بعد از افتتاح در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. ایستگاه سمیه که محلی نمادین تاریخ راه آهن سراسری است در سالها گذشته وضعیت مناسبی نداشته است.