تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس و آقای منوچهر تقوی بیات. تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰ در پاریس.

#hafez