رسانه جمهوری ایران TV

محمود زمانی جمهوری خواه چپ دمکرات
کوروش پارسا جمهوری خواه ملی و لیبرال دمکرات