بی بی سی:

در رابطه جنسی، مهمترین اصل، رضایت فرد است و "نه یعنی نه". رابطه جنسی بدون رضایت، تجاوز است و هرگونه رفتار یا گفتار جنسی بدون رضایت، تعرض یا آزار جنسی به حساب می آید.