تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۲/۰۳

داریوش همایون، مهمان برنامه به عبارت دیگر، روزنامه نگاری است که وزیر شد و مسئول اعمال سانسور بر مطبوعات، و دمکرات لیبرالی است که فعالیت سیاسی اش را در نوجوانی از یک حزب شبه فاشیستی شروع کرد. مهمان من اخیرا از مرز هشتاد سالگی گذشته است ولی هنوز آمال های سیاسی زیادی در سر دارد.