داستان ناگفته‌ای که در فیلم استرالیایی ذوب، روایت شده...