بررسی مسائل روز: قتل قاسم سلیمانی و آینده جمهوری اسلامی
برنامه ای از سعید جعفری
میهمانان: جلال ایجادی و فرهنگ قاسمی
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۰ دی ماه ۱۳۹۸ پاریس