اتاق بالای طویله روستایی در شیراز گرانتر از هتل های نیویورک!