" تهران امروز "
فیلم مستندی درباره تهران ساخته فیلمساز ایرانی خسرو سینایی

TEHRAN TODAY | 80 Minutes | Color | 1977 |
A documentary film about Tehran in 1977 by Iranian filmmaker KHOSROW SINAI