هنرمند ایرانی و آفریقایی تبار آمریکایی، تاتیانا فضلعلی زاده، در مورد کارهای خود صحبت می کند.