عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

ياد سبز

آرامشم

پروانه میلانی و سالگرد پنجمین پروازش

آدم بشو نیستی

بايد می رفت

ریشه

با هم بنويسيم: سكه دو رو داره

با هم بنويسيم هفته دوم: حرامزاده

چه كردند با تو، پاییز

"با هم بنویسیم" - شماره ۳

بیشتر