عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

بذرهای مهربانی

ياد سبز

آرامشم

پروانه میلانی و سالگرد پنجمین پروازش

آدم بشو نیستی

بايد می رفت

ریشه

با هم بنويسيم: سكه دو رو داره

با هم بنويسيم هفته دوم: حرامزاده

چه كردند با تو، پاییز

بیشتر