کشور از نظر اقتصادی به هر کجا برود اگر مسایل فرهنگی به درستی در کشور پیاده و بر روی آن‌ها کار نشود کشور به آمریکا و اروپای امروز تبدیل می‌شود.

منبع: فارس نیوز

وی تصریح کرد: اگر کسی از هم‌اکنون چراغ سبز به استکبار نشان دهد در آینده امکان ندارد که بتواند در برابر آنها بایستد.

آشتیانی در بخش دیگری از سخنان خود پخش مناظرات کاندیداهای ریاست جمهوری را از صدا و سیما مثبت ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: برنامه‌های مناظرات این امکان را به مردم داد تا نامزدها را به خوبی بشناسند و با دید باز و اطلاع کامل به ادای وظیفه بپردازند.

وی با اشاره به مناظره فرهنگی کاندیداها در صداوسیما تاکید کرد: کشور از نظر اقتصادی به هر کجا برود اگر مسایل فرهنگی به درستی در کشور پیاده و بر روی آنها کار نشود کشور به آمریکا و اروپای امروز تبدیل می‌شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم کار بر روی مسائل فرهنگی را بسیار مهم خواند و گفت: بودجه‌ای که در بخش سینماها و فیلم‌ها در وزارت ارشاد اختصاص می‌یابد تا حد بالایی می‌تواند مردم را به دین و قرآن و مبنای دینی آشن

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920322001608#sthash.Z4MYgQWv.dpuf

وی با اشاره به مناظره فرهنگی کاندیداها در صداوسیما تاکید کرد: کشور از نظر اقتصادی به هر کجا برود اگر مسایل فرهنگی به درستی در کشور پیاده و بر روی آنها کار نشود کشور به آمریکا و اروپای امروز تبدیل می‌شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم کار بر روی مسائل فرهنگی را بسیار مهم خواند و گفت: بودجه‌ای که در بخش سینماها و فیلم‌ها در وزارت ارشاد اختصاص می‌یابد تا حد بالایی می‌تواند مردم را به دین و قرآن و مبنای دینی آشنا کند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920322001608#sthash.Z4MYgQWv.dpuf

وی با اشاره به مناظره فرهنگی کاندیداها در صداوسیما تاکید کرد: کشور از نظر اقتصادی به هر کجا برود اگر مسایل فرهنگی به درستی در کشور پیاده و بر روی آنها کار نشود کشور به آمریکا و اروپای امروز تبدیل می‌شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم کار بر روی مسائل فرهنگی را بسیار مهم خواند و گفت: بودجه‌ای که در بخش سینماها و فیلم‌ها در وزارت ارشاد اختصاص می‌یابد تا حد بالایی می‌تواند مردم را به دین و قرآن و مبنای دینی آشنا کند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920322001608#sthash.Z4MYgQWv.dpuf
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم کار بر روی مسائل فرهنگی را بسیار مهم خواند و گفت: بودجه‌ای که در بخش سینماها و فیلم‌ها در وزارت ارشاد اختصاص می‌یابد تا حد بالایی می‌تواند مردم را به دین و قرآن و مبنای دینی آشنا کند. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920322001608#sthash.Z4MYgQWv.dpuf