وقتی می خواهم حرف پنهانی بزنم; گوشهایم را می گیرم.