بچه که بودیم، هر داستانی را که میشنیدیم، یا حکایتی را میخواندیم، یا فیلمی تماشا میکردیم، بین "دزدها و پلیس ها"، " کابوی ها و سرخپوست ها"، " مسلمون ها و کفار"، تو دلمون، میشدیم طرفدار "پلیس ها"، "کابوی ها" و "مسلمون ها"! اما امروز، تو هر دعوایی، هر وقت یک طرف دعوا "مسلمونا" هستن،ما میشیم طرفدار " کفار"! :-) چرا؟ تازه ما خودمون مسلمون به حساب می آییم!